„Stowarzyszenie Miłośnikow Kowalstwa
im.Walentego Roździeńskiego‘’

Regulamin

Stowarzyszenia zwykłego
„Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa
im. Walentego Roździeńskiego”
 Rozdział 1
Postanowienia ogólne
1.    Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Miłośników Kowalstwa im. Walentego
       Roździeńskiego” zwane w dalszych postanowieniach Regulaminu  
       „Stowarzyszeniem”.
   2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach  
  niezarobkowych.
   3. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym ,działającym na podstawie
      Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego
      Regulaminu.
   4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Woźniki.
   5. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
   

 Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
1.Celem Stowarzyszenia jest:
  a) kultywowanie ginącego zawodu jakim jest szeroko rozumiane kowalstwo
  b) rozpowszechnianie wśród społeczeństwa wiedzy o tym rzemiośle i jego historii
  c) zaszczepienie wśród młodych ludzi pasji do sztuki kowalskiej
  d) promowanie idei produktu wykonanego jednostkowo przy użyciu tradycyjnych
     metod kowalskich.
    
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
       a) stworzenie ekspozycji stałej w postaci skansenu kowalskiego
       b) umożliwienie zapoznania się z narzędziami, przedmiotami i technikami     
          związanych z kowalstwem  (wycieczki szkolne, warsztaty kowalskie itp.)
       c) organizowanie pokazów kowalskich w plenerze (przy okazji takich imprez              
          jak dożynki, Dni Ziemi … itp.)
       d) współpraca z instytucjami kulturowymi (domy kultury, muzea, teatry)
       e) organizacja wystaw
       f) pozyskiwanie i renowacja starego (historycznego) sprzętu i wytworów         
         kowalskich
    g) rozwój wiedzy na tematy związane z kowalstwem.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1.    Członkiem Stowarzyszenia  może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
 
do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych , będąca obywatelem

polskim i akceptująca regulaminowe cele Stowarzyszenia.

2.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
      a)zwyczajnych
  b)wspierających.
   3. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu składa pisemną deklaracji.
   4. O przyjęciu członka do Stowarzyszenia decyduje Przedstawiciel.
   5. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego.
   6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
      a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
  b) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia.
  c) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
  d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
  e) zgłaszania wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia.
   7. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
 a) aktywnego współdziałania przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia
 b) przestrzegania Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia
 c) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia
 d) regularnego uiszczania składki członkowskiej.
   8. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna,
 która popiera cele Stowarzyszenia, zadeklaruje pomoc materialną lub finansową na
 rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta decyzją Przedstawiciela.
    9. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez       
      swego przedstawiciela w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, nie
      może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
   10. Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z zadeklarowanych
       świadczeń , przestrzegania Regulaminu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
   11. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
    a) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie po uprzednim
      uregulowaniu wszelkich zobowiązań względem Stowarzyszenia
   b) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu
   c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
   d) śmierci członka
    e) wykluczenia decyzją Przedstawiciela w przypadku:
     1) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku
     2) biernej postawy w działalności Stowarzyszenia przez okres jednego roku
    3) nieprzestrzegania Regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia
   f) rozwiązania Stowarzyszenia.
9. O wykluczeniu członka decyduje Przedstawiciel .
   10. Od decyzji Przedstawiciela w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków
      Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje     
      prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie do 14
      dni od dnia doręczenia decyzji Przedstawiciela na piśmie. Uchwała Walnego  
      Zebrania Członków jest ostateczna.
                                     

                              Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
   
   1. Władzą Stowarzyszenia są:
    a) Walne Zebranie Członków .
    b) Przedstawiciel .
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  należą:
    a) uchwalenie Regulaminu i jego zmian
        b) wybór i odwołanie Przedstawiciela
        c) ustalanie kierunków działania i rozwoju
    d) kontrola działań Przedstawiciela
     e) ustalenie wysokości składki członkowskiej i trybu jej uiszczania
     f) przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z   
     działalności Stowarzyszenia składanych przez Przedstawiciela
     g) rozpatrywanie odwołań od uchwał
   h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i określanie celu
     przeznaczenia jego majątku
       i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
  właściwości innych władz Stowarzyszenia.
   3. Uchwały Walnego Zebrania Członków  podejmowane są zwykłą większością
      głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
      chyba, że Regulamin stanowi inaczej .
   4. Walne Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel nie rzadziej niż raz w roku,
      powiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania
      Członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Kadencja Przedstawiciela trwa 6 lat.
6. Do kompetencji Przedstawiciela należy:
    a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
    b)reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu
    c) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia
    d)składanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia na  
    Walnym Zebraniu Członków
    e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
   f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków
   g) pobieranie składki członkowskiej.

                                      Rozdział 5
Majątek i fundusze
  1.Majątek Stowarzyszenia służy realizacji celów regulaminowych i nie może być
     przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
  2. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
    a) składek członkowskich
 b) darowizn,
 c) spadków, zapisów
 d) dotacji
 e) dochodów z majątku Stowarzyszenia.
  3. Dokumentacja finansowa Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z
  obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
 .
 1.Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu
   Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością 2/3  
   głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
   w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych
   członków uprawnionych do głosowania.
 2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
   określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel przeznaczenia majątku
   Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli uchwała, o której mowa w ust.2 nie stanowi inaczej, likwidatorem
    Stowarzyszenia jest Przedstawiciel.
 4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają  
   przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.


Regulamin przyjęto Uchwałą Nr 2/2018 na Walnym Zebraniu Członków
 w dniu 03.04.2018